מדיניות פרטיות

Dafkesher (להלן: “Dafkesher“) עושה ככל שביכולתה על-מנת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ביחד: “השירותים“). תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירותים. להלן הסברים על האופן והמדיניות שבה Dafkesher משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות או נאסף על-ידיה בעת השימוש בו.

כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים המסופקים על-ידי Dafkesher זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או (במקרה של רכישת שירותים) אמצעי תשלום לרכישת מוצרים ומספר ת”ז. השדות שחובה למלא אותן יסומנו במפורש. הואיל ו-Dafkesher תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לשירות וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה Dafkesher רשאית לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים, יישמרו במאגר המידע של Dafkesher. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל.

השימוש במידע

בעת השימוש בשירות יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לשירות ועוד. Dafkesher תהיה רשאית לשמור את המידע במאגריה כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים, אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת שירותים ממנה; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור בשירות לתחומי ההתעניינות שלך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים.

למען הסר ספק מובהר כי תמונות אשר יועלו על-ידי המשתמשים עבור עריכת דפי הקשר לא ימסרו בשום מקרה לכל גורם שהוא.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן במסגרת השירות, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, מהאדם שמסרת פרטים בשמו (ומובהר כי מסירת פרטי צד שלישי הינה באחריות הצד המוסר בלבד).

ידוע לך כי המידע שיועלה על-ידך עבור דפי הקשר יפורסם בדף הקשר הרלבנטי לך, ויופץ על-ידי עורך דף הקשר לרשימת הקשר המתאימה של אותו דף קשר (לדוגמא: ההורים והתלמידים של אותה הכיתה), ולא תעלה ממך כל טענה ו/או דרישה בגין הפצת המידע בהתאם לאמור.

עם זאת, Dafkesher לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת;
  • בכל מקרה ש-Dafkesher תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש בשירות או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימם פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה;
  • אם יתקבל בידי Dafkesher צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין Dafkesher;

אם Dafkesher תארגן את פעילות השירות במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

משלוח הודעות ודברי פרסומת

Dafkesher מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם (בדואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות באמצעות אפליקציה (notifications) וכיו”ב) הודעות וכן דבר פרסומת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – הללו יימסרו לכתובת דוא”ל ו/או למכשיר הנייד, בהתאם לפרטי המשתמש שנמסרו. שימוש בשירותי האתר כמוהו כהסכמה לקבלת המידע כאמור, אולם בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע פרסומי, בין באמצעות האתר, בין באמצעות קישור המופיע בדואר אלקטרוני ובין באמצעות משלוח הודעת דוא”ל לכתובת: [email protected], והחל משלושה ימי עסקים מיום קבלת הודעתך בכתב כאמור. ככל שלא הופסקה העברת דברי הפרסומת לאחר שלושה ימי עסקים, הנך מתבקש להודיע בשנית על מנת לוודא כי לא נפלה שגגה.

Cookies ו- Data Files

האתר עשויים להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) או בקבצי מידע (Data Files) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) וקבצי מידע (Data Files) הם קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי Dafkesher. חלק מהם יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרים נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצי המידע וה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בקבצי המידע וב-Cookies מוצפן, ו-Dafkesher נוקטת צעדי זהירות ככל שביכולתה ובידיעתה כדי להבטיח שרק מחשבי Dafkesher יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך קבצי מידע או Cookies של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של Dafkesher.

אם אינך רוצה לקבל קבצי מידע או Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך או במכשיר בו נצפה האתר. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן או בהגדרות המכשיר. נטרול קבצי המידע או העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

פרסומות באתר של צדדים שלישיים

ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות קבצי מידע, Cookies, “משואות רשת” (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש בשירות. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של Dafkesher. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באמצעות השירות, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

יתכן ו-Dafkesher תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש בשירות, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לשירות וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת Dafkesher בטכנולוגיות שונות המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות בשירות וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים המוצעים על-ידיה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

Dafkesher מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי Dafkesher, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, Dafkesher לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

Dafkesher תנהל את המידע שהועבר אליה מאת משתמשיה במאגר מידע לפי דין. שימוש בשירותי האתר כמוהו כהסכמה לכלול במאגר את הנתונים שמסרת.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי Dafkesher משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. Dafkesher תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-Dafkesher לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת במסגרת השירות, יוסיף להישמר ב-Dafkesher על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה Dafkesher למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-Dafkesher לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

Dafkesher רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.