תנאי שימוש באתר dafkesher.net

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 1. כללי
  1. האתר dafkesher.net (להלן: “Dafkesher“), הוא אתר שירותי במסגרתו תוכלו לייצר באופן עצמאי דף קשר מעוצב של ילדי והורי הגן או הכיתה, הכולל פרטי התקשרות ותמונות של הילדים (להלן: “השירותים“).
  2. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 2. שירותי האתר
  1. האתר מציע שירות לפיו יוכל המשתמש לייצר באופן עצמאי דף קשר של ילדי והורי הגן או הכיתה, הכולל פרטי התקשרות ותמונות של הילדים, ומאפשר שמירה של דף הקשר והדפסתו. כמו כן ניתן לציין בדף הקשר פרטים מיוחדים כגון מיהם הורי ועד הגן/הכיתה, וכן שירותי הדפסה עבור התוצר.
  2. שירותי האתר מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
  3. במסגרת מתן השירותים יתבקש המשתמש להעביר לאתר Dafkesher מידע הנדרש עבור מתן השירותים, ובכלל זה מידע אישי בסיסי כגון שם הגן/הכיתה, שם ביה”ס בו מצויה הכיתה, שם מלא של ההורים ושל הילד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייח ונייד, תמונות של הילד וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך ל-Dafkesher את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה עבורו. התכנים כאמור מועלים באמצעות המשתמשים, ובאחריותם, ואינם נבדקים או מאומתים ע”י האתר ו/או מפעיליו. כל משתמש מתחייב להעלות נתונים מדוייקים בלבד, ובאחריותו לבדוק את נכונותם.
  4. תכנים המועלים על-ידי המשתמשים הינם באחריות המשתמשים בלבד, לרבות בקשר עם נכונות המידע והרשות לפרסמו. בפרט מתחייב ומאשר המשתמש כי (א) ככל שהעלה נתונים של אדם אחר, קיבל ממנו את אישורו לנכונותם ואת הסכמתו להעלאת המידע במסגרת דף הקשר; ו-(ב) ככל שהעלה תמונות לאתר יש בידיו את הזכות ו/או הרשות להעלותן, ואין התמונות מפרות את קניינו הרוחני של צד ג' כלשהו.
  5. ידוע למשתמשי האתר כי המידע שהם מעלים עבור דפי הקשר יפורסם בדף הקשר הרלבנטי להם, ויופץ על-ידי עורך דף הקשר לרשימת הקשר המתאימה של אותו דף קשר (לדוגמא: ההורים והתלמידים של אותה הכיתה), ולא תעלה מהם כל טענה ו/או דרישה בגין הפצת המידע בהתאם לאמור.
 3. רכישת שירותים בתשלום
  1. יצירת קובץ דף הקשר המעוצב כרוכה בתשלום עבור 16 אנשי קשר ומעלה והיא בחינם עבור 15 אנשי קשר ומטה. התשלום מקנה זכות לשימוש בדף הקשר, עריכתו והפקת קובץ דף קשר מעוצב עבור קבוצה אחת בלבד של אנשי קשר - גן, כיתה או קבוצה אחרת ("הקבוצה"). השימוש מוגבל עד לתאריך מסוים ("תוקף התשלום"), על-פי המצוין באתר בעת התשלום. עבור כל קבוצה יש להשתמש בדף קשר נפרד ובתשלום נפרד. בנוסף, מספר השינויים שניתן לעשות בדף הקשר מוגבל לשימוש סביר עבור הקבוצה במהלך תוקף התשלום.
  2. Dafkesher תהא רשאית לעדכן מדי פעם ופעם את סל המוצרים המוצע באתר ואת מחיריו וכן לקיים מבצעים והנחות לשירותים הנרכשים.
  3. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על Dafkesher), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
  4. התשלומים עבור השירות נעשים באמצעות כרטיס אשראי. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. Dafkesher מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
  5. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
  6. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של Dafkesher והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.
  7. Dafkesher רשאית לבטל עסקה במידה ולא קיבלה תשלום בגינו (ככל שמדובר בשירות בתשלום) ו/או נפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג’.
  8. Dafkesher שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
  9. חשבונית מס ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר.
  10. ביטול רכישה
   1. על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, ולמען הסר ספק מובהר כי תוצרי האתר (הן גרסאות מודפסות והן קבצים אלקטרוניים) ניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול ומשכך אינם ברי החזרה. העברת קובץ התוצר למחשב המשתמש תהא חזקה לשימוש בתוכן, ורישום מחשבי Dafkesher יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ו-Dafkesher תאשר, כי השימוש בו לא התאפשר כלל בשל סיבות הקשורות ב-Dafkesher בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב ל-Dafkesher ואיפשר לה לתקן את התקלה.
   2. במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
   3. במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה Dafkesher רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הרכישה או 100 ש”ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
  11. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על השירות, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות השירות אם במפורש או במשתמע.
  12. למען הסר ספק יובהר, כי למעט כאמור לעיל אין החזר כספי עבור כל עסקה שהיא בגין השירות, ללא יוצא מן הכלל. במידה שיתגלו ליקויים באתר תהיה Dafkesher רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצות את הלקוח בזיכוי עבור זמן הצפייה הלקוי (כגון בדרך של הארכת זמן השימוש בזכות).
  13. Dafkesher רשאית לסגור את השירות, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.
 4. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בהם, והן בנוגע לתוצריו (ובפרט דף הקשר) הינם רכושה הבלעדי של Dafkesher ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לשירות או ברכישה של שירותים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת השירות ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או לשנות ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או בתוצריו, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של Dafkesher מראש ובכתב (אולם מובהר כי הפצת דף הקשר לאלה שפרטיהם מופיעים בו, לצורך שימושם הפרטי ולא המסחרי, לא תיחשב הפרה של סעיף זה).
  2. יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח ל-Dafkesher אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. Dafkesher רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  4. השם וסימני המסחר של Dafkesher (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של Dafkesher בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת Dafkesher בכתב ומראש.
 5. היעדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה
  1. Dafkesher בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, Dafkesher אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, Dafkesher ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה ועובדיה) לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). Dafkesher אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת Dafkesher או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין Dafkesher אחראית לתוצאות העסקה דנן.
  3. התכנים המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי Dafkesher לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של Dafkesher לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על Dafkesher אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.
  4. Dafkesher אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר וגניבת מידע, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת לרבות בגין כח עליון, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא Dafkesher בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
 6. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  1. לצורך ייעול שירותיה, שומרת Dafkesher במחשביה את המידע שמוסר לה המשתמש כגון פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום. Dafkesher עושה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייבת Dafkesher לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  2. הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ו-Dafkesher אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. כמו כן תמונות אשר יועלו על-ידי המשתמשים עבור עריכת דפי הקשר לא ימסרו בשום מקרה לכל גורם שהוא. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו-Dafkesher אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. המשתמש שרכש זכות אחראי לשמור את פרטיו (כתובת מייל ומספר טלפון נייד) מפני נטילת ללא רשות על-ידי אחרים.
  3. Dafkesher תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies) או קובץ מידע (Data File) אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
  4. בנוסף לאמור לעיל, Dafkesher רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  5. Dafkesher לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  6. 6.6. Dafkesher תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות כתובת למכשיר הטלפון הנייד, דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אלא אם ציין המשתתף כי אינו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות הורדת סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר או באמצעות כתיבת בקשה להסרה לכתובת [email protected].
  7. לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות ראה כאן.
 7. שירות לקוחות

  לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי Dafkesher, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני [email protected]. נציגי Dafkesher ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של Dafkesher, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. ַַ

 8. שונות
  1. Dafkesher רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Dafkesher בקשר לכך.
  2. רישומי המחשב של Dafkesher בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.
  3. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  4. Dafkesher רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.